PKCS1v15DecryptOptions

Overview

Location

  • Reference:
    • Go.dll  .NET, .NET Standard 2.0
    • Go.fx  Island
  • Namespace: go.crypto.rsa
  • Platforms: .NET, .NET Standard 2.0, Island

Fields


SessionKeyLen

 

var SessionKeyLen: int;

 

int SessionKeyLen

 

var SessionKeyLen: int

 

SessionKeyLen int

 

FIELD SessionKeyLen() As int

Instance Methods


constructor

 

constructor

 

PKCS1v15DecryptOptions()

 

init()

 

Sub New()

constructor (Int64)

 

// .NET, .NET Standard 2.0
constructor(aSessionKeyLen: Int64)
// Island
constructor(aSessionKeyLen: int)

 

// .NET, .NET Standard 2.0
PKCS1v15DecryptOptions(Int64 aSessionKeyLen)
// Island
PKCS1v15DecryptOptions(int aSessionKeyLen)

 

// .NET, .NET Standard 2.0
init(_ aSessionKeyLen: Int64)
// Island
init(_ aSessionKeyLen: int)

 

// .NET, .NET Standard 2.0
Sub New(aSessionKeyLen As Int64)
// Island
Sub New(aSessionKeyLen As int)

Parameters:

  • aSessionKeyLen:

constructor (PKCS1v15DecryptOptions)

 

constructor(value: PKCS1v15DecryptOptions)

 

PKCS1v15DecryptOptions(PKCS1v15DecryptOptions value)

 

init(_ value: PKCS1v15DecryptOptions)

 

Sub New(value As PKCS1v15DecryptOptions)

Parameters:

  • value: